სავალდებულო კლუბების ჩამონათვალი

თბილისის თავისუფალი სკოლა მოსწავლეებს სთავაზობს როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევითი კლუბების ფართო და მრავალფეროვან არჩევანს.

არჩევითი კლუბების ჩამონათვალი

თბილისის თავისუფალი სკოლა მოსწავლეებს სთავაზობს როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევითი კლუბების ფართო და მრავალფეროვან არჩევანს.

I-IV კლასი

I-XII კლასი

V-XII კლასი

VII-XII კლასი

X-XII კლასი