სავალდებულო კლუბების ჩამონათვალი

თბილისის თავისუფალი სკოლა მოსწავლეებს სთავაზობს როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევითი კლუბების ფართო და მრავალფეროვან არჩევანს.

არჩევითი კლუბების ჩამონათვალი

I-IV კლასი

I-XII კლასი

X-XII კლასი

VII-XII კლასი

X-XII კლასი